آخرین خبرها

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هشتاد و هشتم ۲۷/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۸۸ چهارشنبه ۲۷/۱۱ تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه کلام مرحوم آخوند ایشان می فرماید: شکی در جریان استصحاب عدم نسخ در احکام این شریعت وجود ندارد، و محل شک جریان استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه است. کسانی که منکر جریان استصحاب هستند گفته اند: این استصحاب یا در حق کسی جاری ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هشتاد و هفتم ۲۶/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۸۷ سه شنبه ۲۶/۱۱ بیان شد که مرحوم خوئی اشکالی از حیث جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات وارد نداست، اما باز هم به خاطر دو دلیل استصحاب را جاری نمی داند: اشکال اول: این استصحاب تعلیقی، مستصحب آن، نه مجعول است و نه اثر مجعولی دارد که منتهی به عمل بلاواسطه می شود، چون ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هشتاد و ششم ۲۵/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی       جلسه ۸۶ دوشنبه ۲۵/۱۱ جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات مرحوم خوئی برای این بحث دو مثال بیان می کند: اول: اگر آب کری باشد و شیء متنجسی در آن قرار گیرد، طاهر می شود، اما اگر شک کردیم که آب باقی است یا تبدیل به چیز دیگری شده، و الان بخواهیم شیئی را با ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هشتاد و پنجم ۲۴/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۸۵ یکشنبه ۲۴/۱۱ کلام مرحوم روحانی در وجه حکومت استصحاب تعلیقی حرمت بر استصحاب مردده بین مغیاه و مطلق حلیت بیان شد. اما طبق آنچه که سابقا از مرحوم صدر بیان شد که استصحاب حرمت تعلیقی، و اثبات حرمت فعلی بعد الغلیان مثبت نیست، و آثار عقلی نفس استصحاب جاری می شود ولی آثار عقلی ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هشتاد و چهارم ۲۰/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۸۴ چهارشنبه ۲۰/۱۱ تتمه تقریب کلام مرحوم خوئی و اشکال به ایشان و رد اشکال وارده به تقریب دیگری کلام مرحوم خوئی بیان شد که البته می توان برای کلام ایشان دو بیان فرض کنیم: ۱ـ با استصحاب حلیت مغیاه و استصحاب عدم جعل حلیت مطلقه می خواهیم اثبات کنیم که آن حلیت فعلیه ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هشتاد و سوم ۱۹/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۸۳ سه شنبه ۱۹/۱۱ بحث وجود معارض نسبت به جریان استصحاب تعلیقی بود. تقریب پیشرفته کلام آخوند از سوی مرحوم خوئی ایشان می فرماید: کلام آخوند در تقریب عدم جریان استصحاب حلیت تمام است البته با توضیحی که ایشان بیان می کند: ابتدا محل بحث را که شک داریم که بعد الغیان حلیت باقی ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هشتاد و دوم ۱۸/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۸۲ دوشنبه ۱۸/۱۱ وجود استصحاب معارض بنابر جریان استصحاب تعلیقی اشکال این است که این زبیبی که غلیان پیدا کرد وشک در حرمت آن است، که اثبات حرمت با استصحاب تعلیقی می خواست ثابت شود، معارض آن حلیت زبیب قبل الغلیان است، چون استصحاب حلیت نسبت به بعد الغلیان نیز وجود دارد، لذا تعارض ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هشتاد و یکم ۱۷/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۸۱ یکشنبه ۱۷/۱۱ مرحوم تبریزی فرمود که دو نوع حکم تعلیقی و تنجیزی به لحاظ مقام ثبوت نداریم، و حکم واقعی مولی در فرض عصیر عنبی که غلیان کند حرمت است اشکال مثبتیت استصحاب تعلیقی و رد آن توسط مرحوم صدر مرحوم صدر در رابطه با استصحاب حکم تعلیقی می فرماید: دو اعتراض در ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هفتاد و نهم ۱۳/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۷۹ چهارشنبه ۱۳/۱۱ کلام مشابه حاج شیخ با مرحوم صدر در تفصیل جریان استصحاب مرحوم حاج شیخ که با جریان استصحاب تعلیقی موافق است، به لحاظ جریان استصحاب حکم فعلی می فرماید: آیا از این جمله العصیر العنبی اذا غلی یحرم این برداشت می شود که عصیر و غلیان موضوع هستند، ـ که در واقع ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هفتاد و هشتم ۱۲/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۷۸ سه شنبه ۱۲/۱۱ اشکال امام به مرحوم نائینی نسبت به آن کلام مرحوم نائینی که هر شرط قضیه شرطیه به موضوع رجوع می کند و از قیودات موضوع به شمار می آید، مرحوم امام اشکال کرده است: اگر مراد از این سخن به لحاظ استظهاری است که هر شرطی به موضوع رجوع می کند، ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هفتاد و هفتم ۱۱/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۷۷ دوشنبه ۱۱/۱۱ کلام آخوند در بیان وجود حکم تعلیقی بیان شد و شاهد وجود آن خطاب مولی با همین بیان های تعلیقی است. بعد مقدماتی از کلام مرحوم نائینی بیان شد که در مقدمه اول محل بحث جریان احکام تعلیقی بیان شد، که احکام تعلیقی درجایی است که مناسبات حکم و موضوع نسبت به ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هفتاد و ششم ۱۰/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۷۶ یکشنبه ۱۰/۱۱ تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی کلام آخوند اشکال اولی که در این بحث وجود دارد این است که استصحاب تعلیقی حکمی نیست تا بخواهد استصحاب در آن جاری شود، یعنی در فرض نبود معلق علیه ـ مثل استطاعت نسبت به وجوب حج ـ حکمی ـ وجوب حج ـ وجود ندارد مثلا اگر ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هفتاد و پنجم ۹/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۷۵ شنبه ۹/۱۱ بحث در کلام مرحوم نائینی نسبت به امور زمانی بود، که سه حالت تصور ایشان تصور کرد. البته مرحوم آخوند نسبت به جریان استصحاب در جایی که شک در مقتضی شود، اشکال کرد، در حالی که طبق مبنای خود ایشان جایی برای اشکال وجود ندارد، که شاید توجیه این سخن این است ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هفتاد و چهارم ۶/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی     جلسه ۷۴ چهارشنبه ۶/۱۱ بحث در رابطه با افعال مقیده به زمان بود، که این سخن بیان شد که مفهوم فعل مقیده به زمان مفاد کان ناقصه است و استصحاب زمان کان ناقصه را اثبات نمی کند، بلکه کان تامه را اثبات می کند ولی به این شکل که آن فعل هست و زمان هم ... بیشتر بخوانید »

درس خارج اصول استاد سید حسن تبادکانی (زید عزه) جلسه هفتاد و سوم ۵/۱۱/۹۵ (تقریر۳)

20150817_112811

دانلود فایل متنی   جلسه ۷۳ سه شنبه ۵/۱۱ بحث در ارتباط با افعال مقیده به زمان بود مثل صوم در رمضان یا مثل نماز در بین الطلوعین، که اشکال اولیه در این بحث مثبت استصحاب بقاء نهار بود، که یک جواب مرحوم خوئی فرمود و جواب دوم از مرحوم صدر و تبریزی نقل شد که برای تنجیز وجوب احراز ... بیشتر بخوانید »